Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

 

 

Regulamin Sprzedaży i Reklamacji w MS Marek Sękowski z siedzibą w Pruszkowie stosowany do umów sprzedaży zawieranych z przedsiębiorcami

 

 

§ 1. [Zastosowanie]

Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Reklamacji [dalej jako „Regulamin”] stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między MS Marek Sękowski z siedzibą w Pruszkowie ul. Marii 11/54, 05-803 Pruszków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON 145968456, NIP: 5341132975, [dalej jako „Sprzedawca”], a nabywcami jej towarów - przedsiębiorcami [dalej jako „Klient”].

 

§ 2. [Formy sprzedaży]

1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów poprzez zamówienia składane telefoniczne, mailowo lub poprzez sklep on-line dostępny na stronie firmowej www.sklep.antomot.pl.

 

§ 3. [Cena i warunki płatności]

1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej.

2. Przy dokonywaniu zamówień telefonicznie, mailowo lub poprzez e-sklep dostępny na stronie firmowej www.sklep.antomot.pl Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę przelewem na konto lub poprzez płatność elektroniczną.

3. Klient zobowiązuje się w terminie do 3 dni do zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub faxem lub mailem o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania, zmianie formy prowadzonej działalności, jej nazwy lub właścicieli/wspólników/ akcjonariuszy, istotnej zmianie majątkowej firmy wpływającej na jakość ustanowionych zabezpieczeń (np. sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa o znacznej wartości w odniesieniu do wszystkich składników przedsiębiorstwa, lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości).

4. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z towarem. W przypadku sprzedaży internetowej faktura w wersji elektronicznej jest do pobrania samodzielnie przez Klienta w e-sklepie.  

5. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów z terminem płatności, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

6. Przez opóźnienie, o którym mowa w ust. 5, rozumie się sytuację gdy dokonana przez Klienta zapłata w kasie sprzedawcy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy skutkuje realną możliwością skorzystania przez Sprzedawcę z wpłaconych środków pieniężnych dopiero po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT.

 

§ 4. [Terminy i inne warunki sprzedaży oraz dostawy]

1. Warunki i termin dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi element realizacji zamówienia Klienta.

2. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy Klientowi towar do miejsca przez niego wskazanego - w takim przypadku wydanie towaru i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje, w zależności od formy złożonego zamówienia, poprzez potwierdzenie w formie mailowej lub w przypadku zamówień on-line poprzez potwierdzenie złożonego zamówienia. Jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Regulaminie przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić mailem. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje np. kosztów opakowania innego niż oryginalnie zapakowanych produktów, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Klienta.

4. W przypadku sprzedaży towarów z kaucją zwrot kaucji nastąpi w przypadku dostarczenia produktów do regeneracji w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgodnie z wymaganiami producentów.

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży w formie faktury VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.

8. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego jest zobowiązany w obecności przewoźnika sprawdzić stan przesyłki pod względem zgodności ilości dostarczonych towarów z zamówieniem oraz w miarę możliwości jakości dostarczonych towarów, stanu opakowań. Klient jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru towarów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych należy wykazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika, który należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 2 dni do Sprzedawcy. Brak sprawdzenia towaru przy odbiorze zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za ewentualne braki.

 

§ 5. [Zwrot lub zamiana zakupionych towarów]

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny jedynie w przypadku gdy towar nie został użyty i gdy zasady ewentualnego zwrotu zostały wcześniej ustalone i potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób wyraźny mailem.

2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają artykuły elektryczne i elektroniczne.

3. W razie skorzystania przez ww. przedsiębiorcę z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, ma on obowiązek na własny koszt przesłać Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać przedsiębiorcy na jego koszt.

 

§ 6. [Zastrzeżenie prawa własności]

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).

2. Klient do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Klient obowiązany będzie do jej wyrównania.

3. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnienie, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

 

§ 7. [Reklamacje / rękojmia]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi na zasadach określonych niniejszym regulaminem i modyfikują one względnie obowiązujące postanowienia aktów prawnych odnoszących się do przedmiotowej materii, przy czym nie wyłączają one uprawnień Klienta wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady na formularzu zgłoszenia reklamacji dostępnym na stronie internetowej. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza takie jak dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, nr faktury zakupowej oraz opis stwierdzonej usterki.

3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.

4. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy lub poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie internetowej www.sklep.antomot.pl.

5. Klient zobowiązany jest dostarczyć bądź przesłać reklamowany towar bezpośrednio do siedziby Sprzedawcy.

6. W przypadkach określonych indywidualnie Sprzedawcę możliwe jest przesłanie dokumentacji zdjęciowej reklamowanej części jako wystarczającej do rozpatrzenia reklamacji. W tej sytuacji nie jest konieczne przesyłanie reklamowanej części, jednak pod warunkiem umożliwienia dostępu do tej części aż do momentu wydania decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

7. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego o dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z rozpatrzeniem reklamacji mogą zostać wstrzymane a czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie tych danych.

8. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej usterki; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki.

9. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klientowi przysługują następujące formy rozpatrzenia reklamacji: naprawa, obniżenie ceny, wymiana na towar wolny od wad lub odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych decyzję o sposobie usunięcia szkody podejmuje Sprzedawca.

10. Rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych następuje niezwłocznie pod warunkiem dostarczenia Sprzedawcy wszystkich wymaganych materiałów/dokumentów oraz reklamowanego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania przez Klienta kompletnych informacji, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż w terminie 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma zgłoszenie reklamacyjne przed upływem tego okresu.

12. W celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy wadliwy towar z zastrzeżeniem ust. 6.

13. W przypadku roszczeń reklamacyjnych związanych ze stwierdzoną wadą rzeczy Sprzedawca ustala następujące warunki rozpatrzenia reklamacji:

a) okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi 1 rok od dnia wydania towaru klientowi,

b) termin na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady towaru z umową wynosi maksymalnie 1 miesiąc od daty wykrycia wady,

c) termin na dostarczenie reklamowanego towaru od daty powiadomienia od stwierdzeniu wady wynosi 1 miesiąc.

 

Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową rozpatrzenia reklamacji.

 

14. Sprzedawca informuje, że na część oferowanych towarów następuje przeniesienie gwarancji Producenta na zasadach określonych w warunkach gwarancji udzielonej przez Producenta towaru. Warunki udzielanych gwarancji są określane w kartach gwarancyjnych przekazywanych klientom podczas sprzedaży lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 8. [Zakres odpowiedzialności]

1. Sprzedawca oświadcza, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, ma możliwość zapewnienia Klientom szerokiego asortymentu, w konkurencyjnej cenie i dostępności. Sprzedawca nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Klienta towaru do zrealizowania zamierzonego przez Klienta przedsięwzięcia, jak również nie świadczy usług doradczych, w szczególności w zakresie sposobu, konieczności bądź zasadności naprawy pojazdu Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowy montaż części przez Klienta.

 

2. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującymi przepisom prawa.

 

§ 9. [Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe]

Ewentualne spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy sprzedaży, czy też usługi transportu z nią związanej, rozstrzygać będzie sąd powszechny, którego wybór należy do Sprzedawcy. Prawem właściwym dla zawartych umów jest prawo polskie.

 

§ 10. [Ochrona danych osobowych]

1. Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez MS Marek Sękowski [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 10 ust. 3 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: antomot@antomot.pl lub na adres firmy. W przypadku, gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

2. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnych z - Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zapewniamy, że dane osobowe naszych kontrahentów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją umów sprzedaży towarów i usług oraz dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego.

3. Informujemy, że Administratorem naszych danych osobowych kontrahentów jest MS Marek Sękowski z siedzibą w Pruszkowie 05-803 przy ul. Marii 11/54. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją usługi sprzedaży towarów i usług realizowanych w ramach działalności firmy MS Marek Sękowski. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania wiążącej umowy sprzedaży oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: antomot@antomot.pl

 

5. Przedstawicielem Administratora jest Marek Sękowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych: antomot@antomot.pl

 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług, dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego.

 

7. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane tylko w celu ewentualnego dochodzenia wzajemnych roszczeń.

8. Dane osobowe w firmie MS Marek Sękowski przetwarzane są w sposób bezpieczny i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

 

9. Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do danych, umożliwiamy ich sprostowanie, usunięcia ich na żądanie lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawa do złożenia wobec Administratora sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych.

 

10. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, każdemu kogo danymi osobowymi administrujemy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych w ust 3.

 

§ 11. [Postanowienia końcowe]

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie internetowej www.sklep.antomot.pl przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.

3. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana jest skuteczna w odniesieniu do zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2020 r.


Przejdź do strony głównej

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0